profile-image

Doç.Dr. RAMAZAN YİRCİ

MAKALELER

1. DEVLET VE ÖZEL OKUL YÖNETİCİLERİNİN YENİLİK YÖNETİMİ BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: NİCEL BİR ARAŞTIRMA

Aydoğar Nejmettin, YİRCİ RAMAZAN, Yayın Yeri:İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

2. Analyzing Teachers’ Perceptions Regarding School Principals’xx TeamLeadership Skills in Terms of Various Variables

YİRCİ RAMAZAN,DEMİR Cüneyt, Yayın Yeri:International Journal of Field Education (IJOFE), 2019

Uluslararası Hakemli CiteFactor, Turk Eğitim İndeksi Özgün Makale

3. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Yönetici ve Öğretmenlerinin Mesleki Eğitimde Özelleştirmeye İlişkin Görüşleri

Sever Yalçın,YİRCİ RAMAZAN,KOCABAŞ İBRAHİM, Yayın Yeri:Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

4. Meslek Lisesi Öğrencilerinin Ahlaki Uzaklaşma Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÖZALP UĞUR,YİRCİ RAMAZAN, Yayın Yeri:Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

5. Danışman Öğretmen Mentorluk Fonksiyonları ile Aday Öğretmenlerin Öznel Mutluluk Düzeyi Arasındaki İlişki

YİRCİ RAMAZAN,ÖZALP UĞUR,KOCABAŞ İBRAHİM, Yayın Yeri:Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2018

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

6. The adaptation and validation of the Turkish version of the Personal Report of Public Speaking Anxiety (PRPSA)

YİRCİ RAMAZAN,ÖZKAYRAN SEÇİL EDA,ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ,KARAKÖSE TURGUT,KOCABAŞ İBRAHİM, Yayın Yeri:Revista Electrónica de Investigación Educativa, 2018

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale

7. İŞKOLİKLİK İLE SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ATAŞ Mustafa,YİRCİ RAMAZAN, Yayın Yeri:the Journal of Academic Social Sciences, 2018

Uluslararası Hakemli CiteFactor Özgün Makale

8. LİSE ÖĞRENCILERININ İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

CAN Önder,DEMİR Cüneyt,YİRCİ RAMAZAN, Yayın Yeri:Akademik Bakış, 2018

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale

9. Just a Leader or Servant Leader: How Do Teachers Perceive Their School Principals?

YİRCİ RAMAZAN,KURTULMUŞ Ömer Faruk, Yayın Yeri:ÜNİVERSİTEPARK Bülten Bulletin, 2018

Uluslararası Hakemli DOAJ, ERIH Plus Özgün Makale

10. Öğretim Sürecinde Zaman Yönetimi Ölçeği’xxnin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

YİRCİ RAMAZAN,YAVUZ AHMET, Yayın Yeri:Başkent University Journal of Education, 2018

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

11. Analyzing teachers’ emotional labor levels according to some variables

KARTAL SEÇİL EDA,KARAKÖSE TURGUT,ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ,YİRCİ RAMAZAN, Yayın Yeri:Modern Journal of Language Teaching Methods, 2017

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale

12. Mentorship needs of early career teachers working in rural regions

KARTAL SEÇİL EDA,ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ,YİRCİ RAMAZAN, Yayın Yeri:Turkish Journal of Education, 2017

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale

13. Öğretmen Profesyonelliğinin Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri

YİRCİ RAMAZAN, Yayın Yeri:Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2017

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

14. The Evaluation of New Mentoring Program for Novice Teachers according to Their Perceptions / Pradedančiųjų pedagogų požiūris į jiems skirtą naują mentorystės programą

YİRCİ RAMAZAN, Yayın Yeri:Pedagogika, 2017

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale

15. Üniversite Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

YİRCİ RAMAZAN,Aydoğar Nejmettin, Yayın Yeri:Ulakbilge Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli DOAJ, ERIH Plus Özgün Makale

16. Ethical Leadership Behaviours of School Administrators from Teachers’ Point of View

BOYDAK ÖZAN MUKADDER,ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ,YİRCİ RAMAZAN, Yayın Yeri:Foro de Educación, 2017

Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale

17. Post Graduate Students Perceptions Regarding Effectiveness of Mentoring Relationship at Universities

KARAKÖSE TURGUT,YİRCİ RAMAZAN,Uygun Harun,ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ, Yayın Yeri:Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 2016

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale

18. Müdür Yardımcılarının İş Doyumunun Yordayıcısı Olarak Okul Müdürlerinin Mentorluk Fonksiyonları

Özalp Uğur,YİRCİ RAMAZAN,KOCABAŞ İBRAHİM, Yayın Yeri:KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM ve İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

19. Educational Employees Perceptions Regarding Changes in Educational Organizations

ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ,KARAKÖSE TURGUT,Uygun Harun,YİRCİ RAMAZAN, Yayın Yeri:Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 2016

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale

20. Exploring the Relationship between School Principals Burnout Situation and Life Satisfaction

KARAKÖSE TURGUT,KOCABAŞ İBRAHİM,YİRCİ RAMAZAN,Esen Coşkun,ÇELİK MUSTAFA, Yayın Yeri:Universal Journal of Educational Research, 2016

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale

21. Academicians Opinions About Privatization İn Higher Education A Comparative Research İn State And Foundation Universities

YİRCİ RAMAZAN,KOCABAŞ İBRAHİM, Yayın Yeri:International Online Journal of Educational Sciences, 2016

Uluslararası Hakemli H.W. Wilson Education Full Text Özgün Makale

22. TEACHER PERCEPTIONS ON CONFLICT RESOLUTION STYLES OFSCHOOL ADMINISTRATORS

KARTAL SEÇİL EDA,YİRCİ RAMAZAN,ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ, Yayın Yeri:European Journal of Education Studies, 2016

Uluslararası Hakemli Erih Plus Özgün Makale

23. Turkish Adaptation of the Mentorship Effectiveness Scale A validity and Reliability Study

YİRCİ RAMAZAN,KARAKÖSE TURGUT,Uygun Harun,ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ, Yayın Yeri:EURASIA Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 2016

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale

24. Relationship between High School Students Facebook Addiction and Loneliness Status

KARAKÖSE TURGUT,YİRCİ RAMAZAN,Uygun Harun,ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ, Yayın Yeri:EURASIA Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 2016

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale

25. Coaching as a Performance Improvement Tool at School

YİRCİ RAMAZAN,KARAKÖSE TURGUT,KOCABAŞ İBRAHİM, Yayın Yeri:Journal of Education and Practice, 2016

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale

26. Okul Yöneticilerinin Mizah Yönelimleri

YİRCİ RAMAZAN,ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ,KARTAL SEÇİL EDA, Yayın Yeri:İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

27. Öğretmenlerde Algılanan Örgütsel Destek Düzeyi ile Yaşam Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

KARTAL SEÇİL EDA,YİRCİ RAMAZAN,ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ, Yayın Yeri:Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

28. A Situational Analysis of Educational Supervision in the Turkish Educational System

ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ,YİRCİ RAMAZAN, Yayın Yeri:EDUCATIONAL PROCESS: INTERNATIONAL JOURNAL, 2015

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale

29. Teachers Parents and Students Perceptions Regarding the Problems in Turkey s National Education System A Qualitative Study

KARTAL SEÇİL EDA,YİRCİ RAMAZAN,ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ, Yayın Yeri:European Journal of Educational Studies, 2015

Uluslararası Hakemli DOAJ Özgün Makale

30. A Qualitative Study Of The Novice Principals problems in The School Management Process And Solutions

KARAKÖSE TURGUT,YİRCİ RAMAZAN,KOCABAŞ İBRAHİM, Yayın Yeri:Pakistan Journal of Statistics, 2014

Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale

31. Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Motive Etme Yaklaşımları

ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ,KARTAL SEÇİL EDA,YİRCİ RAMAZAN, Yayın Yeri:Turkish Journal of Educational Studies, 2014

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale

32. Teachers perceptions regarding school principals coaching skills

YİRCİ RAMAZAN,ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ,KARTAL SEÇİL EDA,KOCABAŞ İBRAHİM, Yayın Yeri:School Leadership & Management, 2013

Uluslararası Hakemli British Education Index Özgün Makale

33. Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları

BOYDAK ÖZAN MUKADDER,ÖZDEMİR TUNCAY YAVUZ,YİRCİ RAMAZAN, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Studies, 2013

Ulusal Hakemli ASOS Özgün Makale

34. Eğitimde Özelleştirme Tartışmaları Kavramsal Bir Analiz

YİRCİ RAMAZAN,KOCABAŞ İBRAHİM, Yayın Yeri:Turkish Studies, 2013

Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale

35. The Ethical Perceptions of Elementary School Teachers in the Triple Perspective of Classification of Ethics

Sıtar Keser,KOCABAŞ İBRAHİM,YİRCİ RAMAZAN, Yayın Yeri:Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, TOJQI, 2013

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale

36. Rethinking Decentralization in Education in terms of Administrative Problems

Papadopoulou, Vasiliki,YİRCİ RAMAZAN, Yayın Yeri:Educational Process: International Journal, 2013

Uluslararası Hakemli EBSCO Derleme Makale

37. DEMOCRATIC PRACTICES IN SCHOOL MANAGEMENT AND CEOCRACY

YİRCİ RAMAZAN, Yayın Yeri:International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 2012

Uluslararası Hakemli EBSCO Derleme Makale

38. Democratic education policy and Turkish education system

YİRCİ RAMAZAN,KARAKÖSE TURGUT, Yayın Yeri:Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2010

Uluslararası Hakemli SSCI Derleme Makale

39. The Importance of Mentoring for School Principals A Conceptual Analysis

YİRCİ RAMAZAN,KOCABAŞ İBRAHİM, Yayın Yeri:International Journal of Educational Leadership Preparation, 2010

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Derleme Makale